„Krynki–Sobienie: dwie historie, wspólna pamięć"

Projekt „Krynki–Sobienie: dwie historie, wspólna pamięć" adresowany był do młodzieży gimnazjalnej z terenów Mazowsza i Podlasia i skupiony wokół wielokulturowej pamięci i historii mieszkańców tych terenów.

W trakcie projektu przeprowadzono dwie serie warsztatów w obu miasteczkach zakończone wymianą młodzieży w z dwóch tak różnych, a zarazem tak podobnych regionów Polski. W trakcie tej wymiany gimnazjaliści z Polski centralnej i wschodniej mieli możliwość zapoznać się z historią własnego regionu, a szczególnie życiem w ich miejscowościach przed II wojną światową. Poznając niegdysiejszy wieloetniczny krajobraz tych terenów, a także poznając młodzież z odległego regionu Polski, gimnazjaliści uczyli tolerancji: tego, jak szanować inność i pielęgnować tradycję różnych grup kulturowych, które niegdyś zamieszkiwały ich strony.

Dzięki specjalistycznym warsztatom i użyciu nowoczesnych mediów (internet, fotografia cyfrowa, cyfrowy dźwięk), młodzież uczestnicząca w projekcie stworzyła narzędzia multimedialne (wystawę fotografii, film edukacyjny), które umożliwiły jej zdobycie nowych umiejętności służących rozwojowi ich samych, a przede wszystkim, społeczności lokalnej.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Terra Incognita" oraz z pomocą szkół gimnazjalnych w obu gminach, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Otwocku Wielkim oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach.

Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu:

Fundacji im. Stefana Batorego
W ramach programu "Dla Tolerancji"

Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
W ramach programu "Równać Szanse 2007"

Fundacji PZU

 

POZNAJMY KRYNKI!

Realizowany przez DRUMLĘ w 2006 roku projekt miał na celu wzbudzenie w młodych mieszkańcach podlaskiego miasteczka Krynki poczucia wartości i wyjątkowości ich rodzinnych stron. Prowadzone działania miały zainteresować młodzież lokalną historią, tradycją, kulturą, spróbować stworzyć wewnętrzną więź z tymi terenami oraz chęć samodzielnego podejmowania inicjatyw prowadzących do ich rozwoju. Był to innowacyjny na tych terenach projekt, dobrze trafiający w potrzeby miejscowej społeczności.

W realizację projektu włączyła się miejscowa młodzież, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, wolontariusze wywodzący się z mieszkańców gminy Krynki. Dzięki nawiązaniu współpracy z Domem Kultury w sąsiedniej gminie Szudziałowo, gościnnie w zajęciach udział wzięła również tamtejsza młodzież.

Wśród działań podjętych przez DRUMLĘ znalazły się – warsztaty edukacyjne dla młodzieży (historia i kultura Krynek oraz okolic), poszukiwanie przez młodzież biorącą udział w warsztatach pamiątek i symboli przeszłości oraz przygotowanie prac w dowolnej formie (plastyczna, literacka, fotograficzna itp.) na temat historii, kultury, tradycji i zwyczajów, wielokulturowości Krynek, zorganizowanie warsztatów teatralnych dla młodzieży zakończonych spektaklem, wystawa prezentująca prace młodzieży biorących udział w warsztatach.

DRUMLA chciała nakłonić uczestników warsztatów do pójścia „w teren", ponieważ to kontakt z ludźmi pasjonującymi się tymi terenami z różnych względów – kulturowych, historycznych, krajobrazowych – prowadzi do poznawania swoich rodzimych stron. Uświadomienie sobie przez młodych ludzi wielokulturowości rodzimych stron miało na celu zrewidowanie głęboko zakorzenionych w świadomości mieszkańców stereotypów etnicznych i prowadzić do wykształcenia się postaw tolerancyjnych.

Młodzież, aby zebrać materiały do przygotowywanej pracy konkursowej musiała rozmawiać z sąsiadami, często w wieku ich dziadków czy pradziadków, by dowiedzieć się czego o przeszłości tych terenów (lokalnych zwyczajach i obyczajach, historii). Tego rodzaju działanie prowadzi do zniesienia sztucznie stworzonej bariery międzypokoleniowej i lepszego zrozumienia się.

W założeniu projekt miał doprowadzić także do powstania klimatu wspólnego zainteresowania rodzinnymi stronami i w przyszłości zaowocować podejmowaniem przez mieszkańców Krynek własnych inicjatyw lokalnych poprawiających również sytuację ekonomiczną miasteczka i gminy.

Więcej informacji o projekcie >>

 

POCZĄTKI DRUMLI

DRUMLA swój pierwszy projekt zrealizowała w 2004 roku. W ramach programu grantowego Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Równać Szanse – Szkoły Partnerskie, młodzież z warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S.I. Witkiewicza pojechała na Podlasie, by zająć się między innymi porządkowaniem kirkutu w Krynkach oraz aby, poznać ten wyjątkowy region naszego kraju. Doskonałym sposobem dowiedzenia się czegoś o tym wielokulturowym rejonie Polski były wycieczki oraz wielogodzinne rozmowy z interesującymi mieszkańcami Podlasia.

Od lutego do czerwca 2005 roku DRUMLA realizowała projekt w ramach programu Równać Szanse – Małe Granty Regionalne Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Z pomocą lokalnych organizacji samorządowych oraz pozarządowych zostały zorganizowane dla młodzieży podlaskiej z gminy Krynki warsztaty edukacyjne i teatralne. Były one prowadzone przez specjalistów (m.in. z Białegostoku, Supraśla) z różnych dziedzin. Na zakończenie projektu, przy współudziale lojalnych prywatnych przedsiębiorców, Stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców Krynek festyn i koncert.

GRANTODAWCY >>

 

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.