STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZIEMI PODLASKIEJ DRUMLA

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Podlaskiej Drumla w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz zwiększania kompetencji przez osoby dorosłe z terenów wiejskich i małych miejscowości. Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz w dostępie do kultury i innych źródeł wiedzy,
 2. Pobudzanie zaangażowania społecznego oraz promowanie postaw aktywności obywatelskiej na poziomie społeczności lokalnych, całego kraju oraz europejskim,
 3. Budowanie więzi społecznych, m.in. poprzez promocję turystyki oraz ochrony środowiska,
 4. Krzewienie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz promowanie dialogu międzykulturowego,
 5. Ochrona i dokumentacja dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizację i finansowanie wycieczek,
 2. organizowanie konkursów i wystaw,
 3. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 4. organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych,
 5. opracowywanie oraz rozpowszechnianie publikacji i pomocy naukowych,
 6. zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 7. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
 8. organizowanie festiwali i przeglądów kultury miejscowej,
 9. pielęgnacje i renowacje zabytków kultury miejscowej,
 10. promocję terenów wschodniej Polski.

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jednocześnie:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. zostanie przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby niepełnoletnie. Nie mogą być one założycielami Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. działu w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

Członkowie wspierający oraz honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. z powodu niezapłacenia składki rocznej,
  4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie, gdy wbrew swojemu obowiązkowi Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania, prawo to przysługuje Komisji Rewizyjnej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Pierwszy skład władz Stowarzyszenia powołuje Zebranie Założycielskie.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu
 4. uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 kpt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
 2. stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
 3. pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
 4. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 6. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów- (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Tekst jednolity Statutu przyjęty został uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 15 kwietnia 2008 r.


-> pobierz statut (PDF)

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.