Galeria prac zgłoszonych do konkursu "Dizajn na ludowo!"

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych miniaturę.

Poniżej znajdują się opisy projektów. W przypadku niektórych projektów - opisy znajdują się tylko na planszach.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из галереи  конкурсовых работ. Подробное описание проекта в польском и русском языках розмещено на борту

 

 

Drumla - Praca 1

Praca 1

Mural Międzykulturowa Tkanina

Do projektu muralu zainspirował zainspirowały mnie przede wszystkim subtelne, bogate w detal ruszniki w wykonaniu Pani Walentiny Woloch z Grodna. W tkaninach skupiła moją uwagę gra bieli, splotów i wyjątkowej faktury, widocznej przy wnikliwej obserwacji z bliska. Minimalizm i oszczędność w kolorze wydały mi się najbliższe przy tym projekcie. Stąd koncepcja muralu ograniczającego się do farby białej - matowej i połyskującej. Ażurowe motywy zostały zaczerpnięte z tradycyjnych drewnianych technik zdobnictwa, jakie poznałam na warsztatach ciesielstwa w Nowej Woli. Mural przedstawia swoistą krzyżówkę, słowa Podlasie, zaprezentowanego w ośmiu odsłonach. Region bogaty wielokulturowo, językowo (przenikają się wpływy polskie, litewskie, białoruskie, rosyjskie, a tradycja historyczna pozostawiła po sobie również elementy kultury żydowskiej i tatarskiej!) zdaje się ciągle, nieprzerywanie krzyżować, przenikać, zaplatać, niczym tkanina stanowiąc jedność, ciągłość dialogu.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Мурал «Межкультурная ткань»

К созданию муралов меня вдохновили прежде всего изысканные, многодетальные рушники Г-жи Валентины Волох из Гродно. В тканях моё внимание привлекло сочетание белого цвета, переплётов и особенной фактуры, которую можно увидеть, если пристально в неё всмотреться. В этом проекте особое значение для меня имел минимализм и ограниченное использование цвета. Поэтому на мурале появляется исключительно белая краска – матовая и блестящая. Ажурные мотивы я взяла из традиционных деревянных техник украшения, с которыми познакомилась на мастер-классах по плотничеству в Новой Воли. Мурал является своего рода кроссвордом слова Подляшье, представленного в восьми вариантах. Многокультурный, многоязыковой регион (здесь заметны польские, литовские, белорусские, российкие взаимовлияния, а историческая традиция отмечает также воздействие культур еврейской и татарской!) казалось бы непрерывно пересекается, взаимодействует, переплетается словно ткань, являющаяся единым, постоянным диалогом.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

 

Drumla - Praca 2

Praca 2

Wzornik – kalejdoskop wzorów

Kalejdoskop, zabawka zainspirowana geometryzującymi wzorami ludowego haftu pogranicza polsko-białoruskiego. Prosty gadżet stanowi jednocześnie praktycznie nieskończony zasób form i inspiracji. W odróżnieniu od tradycyjnych kalejdoskopów kolorowe fragmenty szkła o ograniczonej palecie barw przesuwają się w jednej płaszczyźnie (nie zachodzą na siebie), tak aby postrzegany efekt przypominał wzory hafciarskie.

Zastosowanie w kalejdoskopie dwóch zwierciadlanych płaszczyzn zwróconych do siebie po kątem 45 stopni skutkuje widokiem zbliżonym do ośmiokąta równobocznego. Kolorystyka nawiązuje do estetyki ręczników obrzędowych (rushników): głównie czerwień, ewentualnie elementy czarne (nieprzepuszczające światła), niebieskie i zielone.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Узорный веер – калейдоскоп узоров

Калейдоскоп, игрушка, вдохновлённая геометрическими узорами народной вышивки из польско-белорусского пограничья. Простое устройство является одновременно практически бесконечным источником новых форм и инспирации. В отличии от традиционных калейдоскопов, цветные фрагменты стекла имеют ограниченную палитру и перемещаются на одной плоскости (не накладываются друг на друга), чтобы конечный эффект припоминал узоры вышивок.

Использование в калейдоскопе двух зеркальных плоскостей расположенных под углом 45 градусов по отношению дуг к другу, позволяет получить эффект, припоминающий правильный восьмиугольник. Цветовая гамма припоминает рушники: преобладает красный цвет, чёрные матовые элементы, голубые и зелёные цвета.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Drumla - Praca 3

Praca 3

Projekt 3 "Cydr Pogranicze"

Koncept marki cydru z Podlasia. Projekt uwzględnia etykiety,  opakowania, kapsle i podstawki dla trzech pojemności podlaskiego cydru: 0.3l, 0.5l oraz 1l. Etykiety dobrano pod względem wielkości butelek, od których uzależniona jest możliwa szczegółowość grafiki; najmniejszy z cydrów, 0.3l podsiada etykietę najmniej skomplikowaną, największy, litrowy - najbardziej złożoną.

Inspirację dla całej koncepcji stanowiły ludowe wycinanki papierowe; motywy zaczerpnięto zarówno z polskiego, jaki i białoruskiego wzornictwa. Elementy antropomorficzne to odwołanie do twórczości polskiej, motyw drzewa i sposób przedstawienia koguta- do białoruskiej.

Brand cydru może występować w kilku wariantach; w koncepcji przewidziano wersję polską, angielską i rosyjską. Grafikę zaprojektowano jako monochromatyczną (białą lub pomarańczową, w zależności od nośnika), opakowania zrobione z brązowego kartonu z białym, ażurowym patternem, podstawki korkowe z białym wierzchem pokrytym błyszczącą warstwą wodoodporną i białe kapsle z pomarańczowym motywem kogutów.

Celem projektu jest promocja twórczości ludowej pogranicza polsko-białoruskiego, która za pomocą wartościowego towaru eksportowego mogłaby znaleźć uznanie na całym świecie. Jednocześnie sama stanowiąc ciekawy element graficzny, pełniłaby rolę czynnika stanowiącego o sukcesie produktu, który miałby być dla niej nośnikiem.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Проект 3: Сидр пограничье

Идея бренда сидра из Подляшья. Проект включает в себя разработку этикетки, упаковки, пробок и подставки для трёх ёмкостей подляшского сидра: 0,3 л, 0,5 л и 1 л. Этикетки подготовленные с учётом величины бутылок, от чего зависят детали графики: самая маленькая ёмкость имеет самую простую этикетку, самая крупная – наиболее сложную.

Вдохновением для этой концепции были бумажные вытинанки из польского и белорусского дизайна. Антропоморфические элементы – это инспирация польским творчеством, мотив дерева и петуха – инспирация белорусским творчеством. Брэнд сидра может иметь различные языковые версии: разработана версия польская, английская и российская. Графика является монохроматичной (белой либо оранжевой, в зависимости от носителя. Упаковка сделана из коричневого картона с белым, ажурным узором. Подставки из феллема, верхний слой покрыт белой, блестящей, водостойкой краской. Пробки белые с оранжевым мотивом петуха.

Целью проекта является продвижение народного творчества из польско-белорусского пограничья, которое при помощи хорошего, экспортного товара могло бы получить признание во всём мире. Одновременно это сам по себе интересный графический элемент, который мог бы способствовать рыночному успеху продукта.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи  конкурсовых работ .

Drumla - Praca 4

Praca 4

Projekt 4: Tiorszczina

„Tiorszczina" jest rodzajem praktycznego gadżetu – tarki. Kształtem nawiązuje do typowych wzorów, przedstawień kobiecych, jakie powstawały na dwuosnowowych tkaninach czy też były wyszywane na strojach i ręcznikach. Poszczególne warianty tarki różnią się rodzajem i układem „oczek", tym samym zmieniając wygląd kobiecej spódnicy. Zastosowane połączenie materiałów – drewna i metalu jest niezwykle popularne w wiejskich przedmiotach domowego użytku. Docelowo tarka byłaby wykonywana z różnych materiałów w szerszej gamie kolorystycznej.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Проект 4: Тёрщина

«Тёрщина» это практическая мелочь – тёрка. Формой припоминает типические мотивы женских силуэтов, которые создавались на двухосновных тканях, появлялись в вышивках на одежде и на полотенцах. Отдельные варианты тёрок отличаются видом и размещением отверстий, что одновременно позволяет менять вид женской юбки. Использовано два вида материалов: дерево и метал, что является особо популярным сочетанием в сельских предметах домашнего обихода. Впредь тёрка изготовлялась бы из разных материалов в более широкой цветовой гамме.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Drumla - Praca 5

Praca 5

Projekt 5: Kwas chlebowy

Za cel wzięłam sobie zaprojektowanie nowej etykiety dla kwasu chlebowego. Ten napój znany jest zarówno na Białorusi jak i w Polsce, jest produktem uniwersalnym. W efekcie powstały trzy propozycje naklejek na półlitrowe butelki (z dwoma wariantami językowymi) oraz trzy wzory na szklanki. Inspirację stanowią drewniane dekoracje wiejskich domów pogranicza polsko-białoruskiego.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Проект 5: Хлебной квас

Моей целью было создание новой этикетки для хлебного кваса. Это универсальный продукт, напиток известный и в Белоруссии, и в Польше. В результате появлились три предложения наклеек на полулитровые бутылки (в двух языковых вариантах) и три узоры на стаканы. Вдохновением были деревянные украшения сельских домов польско-белорусского пограничья. При работе я пользовалась фотодокументацией Сытько Евгения

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Drumla - Praca 6

Praca 6

Projekt 6: Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia

Idea projektu dojrzewała podczas wizyt w pracowniach Pana Aleksego Ryżyńskiego w Wojszkach oraz Pani Teresy Pryzmont w Wasilówce, których to mieliśmy przyjemność odwiedzić podczas wizyty studyjnej organizowanej przez Stowarzyszenie Drumla.

Powstał projekt sześciu piktogramów w spójnej konwencji wizualnej bazujących na budowie modularnej. Punktem wyjścia był haft liczony – krzyżykowy. Inspiracje czerpałam przede wszystkim ze wzornika tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego, znalezionego w Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach oraz ze specyfiki białoruskich haftów.

Piktogramy wykorzystane zostały w projekcie mapy Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia, którą to zaproponowałam w formie plakatu. Wykorzystana ona została także w projekcie tabliczki informacyjnej przykładowej pracowni. Realizacja objęła także elementy identyfikacji – wizytówki, ulotki, a także gadżety promocyjne takie jak kubki, przypinki czy notesy.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Проект 6: Путём подляшского народного рукоделия

Идея проекта появилась во время визитов в мастерских Г-на Алексея Рыжыньского в Вояшках и г-жи Тересы Прызмонт в Василювце, которые мы имели честь посетить во время последнего учебного визита в Ассоциации Друмля.

Тогда появился проект шести пиктограмм в общей визуальной конвенции, базирующей на модульной технологии. Исходной точкой была вышивка крестиком. Вдохновениям для меня были узоры традиционной вышивки и кружева народных рушников, собранные в Музее Вещевой Культуры в Рыболтах и специфика белорусской вышивки.

Пиктограммы были использованны в проекте карты Путь подляшского народного рукоделия, которые я предложила в виде плаката. Они использовались также в проекте информационной таблички для мастерской. Реализация включила такие идентификационные элементы, как визитные карточки, рекламные буклеты, рекламные гаджеты: кружки, блокноты, значки.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Drumla - Praca 7

Praca 7

Projekt 7: Kura Schabyatura

Projekt „Kura Schabyatura” jest próbą transpozycji popularnego w sztuce ludowej elementu dekoracyjnego – motywu ptaka. Motyw ten został zaczerpnięty z białoruskich papierowych wycinanek. Moją intencją było przeniesienie danego wzoru na płaszczyznę użytkową. Wykorzystanie kształtu tego konkretnego elementu umożliwiło dopracowanie przedmiotu tak, aby poza spełnianiem funkcji estetycznej, gwarantował również komfort użytkowania.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Проект 7: „КУРА-ШЧАБЯТУРА

Проект „КУРА-ШЧАБЯТУРА” является попыткой транспозиции популярного в народном искусстве декорационного элемента – мотива птицы. Этот мотив взят из белорусских бумажных вытинанок. Мне хотелось перенести этот узор на потребительский уровень. Использование формы этого конкретного элемента дало возможность разработать предмет так, чтобы кроме эстетической функции обеспечивал также потребительский комфорт.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Drumla - Praca 8

Praca 8

KRAWAT – KRAWADRAT

Projekt łączy tradycję i współczesność. Jako inspiracja posłużyły z jednej strony ludowe ornamenty i wzornictwo z rejonu Podlasia i Grodzieńszczyzny zaś z drugiej estetyka kultowych 8-bitowych gier komputerowych. To niesamowite połączenie stworzyło wybuchową a zarazem bardzo ciekawą mieszankę. Przełamuje stereotyp krawatu jako poważnej i nudnej ozdoby dla starszych panów. Taki krawat  może być noszony zarówno przez młodzież jak i dorosłych. Różnorodność wzorów sprawia, ze możemy go założyć na każdą okazję.  Świetnie nadaje się na prezent czy też gadżet reklamowy w niebanalny sposób promujący Podlasie.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Drumla - Praca 9

Praca 9

Earrings.

Earrings are an original shape and are designed based on the Belarusian traditional ornament . A traditional ornament is an important means of identification in the form of a visual image of Belarus.

Taken as a basis for the characters that are typical for the Belarusian embroidery and weaving - a symbol of the sun , the silhouette of a woman , mean common motifs of traditional ornament - peace, well-being , the image of the mother.

The harmonious combination of modern materials and traditional Belarusian motives demonstrates the techniques of folk crafts are still relevant today and can be successfully used in modern design.

Products are designed for a broad audience.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

Украшения.

Серьги имеют оригинальную форму и разработаны по мотивам белорусского традиционного орнамента. А традиционный орнамент является важным средством идентификации в формирования визуального образа Беларуси.

Взятые за основу символы , характерные для белорусского вышивки и ткачества - символ солнца , силуэт женщины , означают распространенные мотивы традиционного орнамента - мир , благосостояние , образ матери.

Гармоничность сочетания современных материалов и традиционных белорусских мотивов демонстрирует , что приемы народных ремесел актуальны и сегодня и могут с успехом применяться в современном дизайне.

Изделия расчитаны на широкую аудиторию.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Drumla - Praca 10

Praca 10

Описание проекта на русском языке на картинке

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Tożsamość na VIII Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie.

Raz na dwa lata w Grodnie odbywa się „Festiwal Kultur Narodowych”, któremu poświęcony jest mój projekt. Jest on oparty o wizerunek ręcznika – zwyczajowego atrybutu życia w przeszłości. Jest symbolem dawnej estetyki i tradycji. Ma nieskończoną liczbę kombinacji, które są uzyskiwane z połączenia podstawowych elementów, które symbolizują różnorodność, oryginalność i niepowtarzalność grup etnicznych.

Wiele białoruskich rodzin ma własne ręczniki, przekazywane z pokolenia na pokolenie. W czasach naszych babci ręcznik odgrywał istotną rolę w życiu rolników, zwłaszcza w rejonie Grodna. Najważniejszym celem ręczników było zawsze tzw „oberegovoe”

Haftowanymi ręcznikami ozdabiano również domy, szczególnie w czasie świąt.  Czym bowiem innym mogliby ozdobić swój domy nasi przodkowie, jeżeli nie bogato zdobionymi  w znaki „oberegovoe” ręcznikami? Te elementy były punktem wyjścia dla mojej pracy w ramach „Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie”

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

 

Drumla - Praca 11

Praca 11

 „Kompromis”

„Kompromis” to pocztówka w stylu scrapbookingu, będąca żywą historią opowiedzianą rękoma twórcy. Celem projektu jest stworzenie każdemu odbiorcy możliwości kontaktu z historią pomników architektury drewnianej oraz przekazanie nastroju autorki. Inspiracją byli zwykli mieszkańcy oraz mistrzowie sztuki ludowej z rejonów Podlasia i grodzieńszczyzny, a także prawosławne świątynie – zwłaszcza cerkiew znajdująca się nieopodal Michałowa. Świątynia jest dosłownie wycięta z papieru, a wszystkie elementy zdobień drewnianych są unikalne i niezwykle urzekające.

Wykorzystanie scrapbоokingu, a zatem wplecenie różnego rodzaju materiałów i ozdób, pozwoliło na opowiedzenie o drewnianej architekturze cerkiewnej oraz zobrazowanie tego, w jaki sposób jej bogactwo odbiera autorka.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Описание проекта:

Открытки в стиле "скрапбукинг"-живая история, сделанная руками автора. В своих открытках я хотела показать памятники деревянной архитектуры, но показать их так, как я чувствую, именно поэтому в открытку вплетены различные материалы и украшения.Цель моих открыток-дать каждому желающему возможность прикоснуться к истории памятника деревянной архитектуры, почувствовать настроение автора.

Вдохновение: люди-простые жители и мастера народного творчества и Православные храмы Подляшья и Гроденщины. Очень хочется рассказать через искусство скрапбукинга  о

великолепии деревянной храмовой архитектуры. Храм, который вдохновил меня на проект находится недалеко от Михалова. Он словно вырезан из бумаги и все декоративные деревянные элементы уникальны и очень интересны.Именно архитектуры деревянных православных храмов вдохновила меня на создание этого проекта.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

 

Drumla - Praca 12

Praca 12

„Chatka”

Inspiracją stały się wycinane ozdoby drewniane domów wiejskich i inne wyroby mistrzów ludowych, które, niestety, można spotkać coraz rzadziej i rzadziej. Chciałabym tchnąć w te odchodzące w przeszłość rzeczy nowe życie.

 Celem projektu jest zwrócenie uwagi turystów na teren Podlasia.

 Podlasie stanowi miejsce atrakcyjne dla gości. Jego pejzaż jest niezwykle urozmaicony, każdy może znaleźć to, co będzie odpowiadało jego gustowi: piękne równiny, aksamitne wzgórza, gęste lasy, malownicze jeziora i wspaniałe łąki. Odwiedzający mogą delektować się świeżym, krystalicznie czystym powietrzem, cieszyć oczy potężnymi drzewami i zanurzyć się w świat dzikiej flory i fauny.  Spacer po Podlasiu oznacza niemalże podróż w przeszłość. To wspaniałe miejsce do spacerów, które pozostawia niezapomniane wrażenia. Na tym terenie można zapoznać się z pomnikami architektury, w tym z cerkwiami i kościołami, które oczarują was swoim zewnętrznym wyglądem i wewnętrznym bogactwem dekoracji. 

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

"Хатка".

Вдохновением стали  резные деревянные украшения деревенских домов и другие произведения  мастеров народного зодчества, которые, к сожалению, можно встретить всё реже и реже. Хочется в эту старину вдохнуть новую жизнь.

 Цель создания проекта:  привлечь внимание туристов к территории Подлясья.

 Подлясье представляет собой большой интерес для гостей. Пейзаж здесь крайне разнообразен, каждый может найти то, что ему придётся по вкусу:  красивые равнины, бархатные холмы, густые леса, живописные озёра и великолепные луга. Посетители смогут насладиться свежим чистым хрустальным воздухом, полюбоваться могучими деревьями и окунуться в мир диковинной флоры и фауны.  Прогуляться по Подлясью - словно совершить путешествие назад во времени. Это замечательное место для прогулок, которые оставят незабываемые впечатления. На этой территории можно познакомиться с историко-архитектурными памятниками, в том числе церквями и костёлами, которые  заворожат  вас своим внешним обликом и внутренним убранством.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

 

Drumla - Praca 13

Praca 13

Описание проекта 13 на русском языке на картинке

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

„Ekologiczne krzesełko turystyczne”

Meble wykonane z kartonu to trend utrzymujący się wśród projektantów już od kilku lat. Z kartonu produkowane są już nie tylko krzesła czy kanapy, ale też budynki. Atrakcyjność kartonu dla designerów tłumaczy nie tylko ekologiczny charakter materiału i jego niska cena, ale również dobre właściwości konstrukcyjne. Wykonywane z niego rzeczy można łatwo rozebrać, złożyć i przenieść w inne miejsce. Poza tym można go uznać za materiał etno-designu. Nie jest tak wytrzymały i długowieczny jak drewno, ale równie ekologiczny. Kiedy zaś przedmiot z kartonu nam się znudzi, możemy go łatwo zutylizować.

Moje krzesełko jest lekkie, o niewielkich rozmiarach – w postaci złożonej ma 15 cm wysokości, 30 szerokości i tyleż długości. Gwarantowana wytrzymałość krzesełka to 70 kg. Aby wzmocnić konstrukcję na wewnętrznej stronie krzesła, pod siedzeniem i nóżkami, została doklejona dodatkowa warstwa mocnego kartonu, który nie pozwala na zginanie się siedzenia. Sam pomysł ozdobienia krzesła został zainspirowany motywami ludowymi – składa się z białoruskiego wzoru będącego symbolem dziecka i mającego chronić je przed nieszczęściem.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

 

Drumla - Praca 14

Praca 14

Описание проекта 14 на русском языке на картинке

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Wedding set 'Рушнікі”

My inspiration for it I have found in traditional belarussian rushniks.

Everything in it has sense, everything is not by chance – and symbols, and colors. Dark blue and red colors werre used in conventional belorussian art.

The main theme – is a symbol of Love in bloom – two birds looking at each other. You can see symbols of the Sun and Bread corresponding to generosity & hospitality of bride.

Traditional tracery of headscraft from Paniomanne was used in design of table numeral cards.

And symbol of Life on wedding guest book for all sincere wishes to go with for a whole life.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

 

Drumla - Praca 15

Praca 15

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

" Social Project "

Celem pracy zatytułowanej " Social Project " jest opracowanie serii plakatów ze społecznym naciskiem na problem czytania literatury klasycznej w ogóle , a także znajomością białoruskich klasyków - w szczególności .

Główną ideą autora w pracy nad projektem była zmiana wizerunku białoruskich klasyków w oczach opinii publicznej. W świadomości młodych ludzi takie nazwiska jak Jakuba Kolasa, Janek Kupała, Kondrat Pokrzyw , Zośka Nieśwież i Jan Barschevsky kojarzą się z lekcjami z literatury i starymi książkami z pożółkłymi stronami. Niewielu młodych ludzi interesuje się literaturą białoruską po ukończeniu studiów. Są oni znacznie bardziej zainteresowani nowoczesnymi, modnymi i "cool" bohaterami. Zamiarem autora było pokazanie, że białoruscy klasycy mogą być również utożsamiani z czymś  stylowym i modnym.

W tym celu stworzono odpowiednie symbole pisarzy i specjalna czcionka do podpisu ich nazwisk. Symbole miały odzwierciedlać zarówno nazwisko pisarza, jak i jego zawód.

Jakub Kolas (prawdziwe nazwisko Konstantin Miscavige ) używał pseudonimu z dzieł ulubionego pisarza Jakubowicza - Melshin. Szczególnie lubił wiersz o uchu. Postanowił nazwać się Jakub (skrót Jakubowicz ) Colas .

Janek Kupała (prawdziwe nazwisko Ivan Dominikovich Lutsevich ) urodził się w święto przesilenia letniego, 7. Lipiec 1882 roku. Co przy wyborze pseudonimu odegrało ważną rolę .

Nettles Kondrat (prawdziwe nazwisko Kondrat Kondratovich Atrahovich ) – jego symbolem jest pokrzywa, odpowiadająca jego satyrycznemu, ostremu językowi pisania .

Zośka Veras (ur. Ludvik Antonowna Sivitskaya ) był dobrze zorientowany w botanice , Vladimir Karatkevich nawet nazwał go "nasz botaniczny bóg ", zatem  wybór pseudonimu nie jest zaskakujący.

Ian Barschevsky jest podpisany prawdziwym imieniem.

Jak widać wszystkie pseudonimy i nazwiska pisarzy mają coś wspólnego z naturą. To nie przypadek . Wszyscy czerpali inspiracje z białoruskich autorów. Natura Białorusi jest bardzo znany ze swojego piękna i jest swego rodzaju znakiem rozpoznawczym naszego kraju.

Naturalne motywy  zastosował również autor tej pracy podczas tworzenia obrazów i symboli dla każdego pisarza. Kolas reprezentuje ucho , Janek Kupała - paproć (kwiat paproci jest symbolem przesilenia) , sposób Kondrat roślin Nettle pełni taką samą nazwę , Heather stał się symbolem Zoski Veras i  pasternak - Jan Barshchevsky . Jak widać ,logika jest bardzo prosta.

Synteza wybranego obrazu rośliny z długopisem szybko daje widzowi pojęcie o kogo chodzi. Wybrane rośliny są również charakterystycznych dla białoruskiej przyrody, a niektóre z nich są nawet symbolami tego kraju.

Na przykład paproć - symbol przesilenia letniego jest często stosowany w białoruskiej kulturze i sztuce. Nawet w godle Republiki Białorusi znalazła się ta roślina.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę

 

The ideological and semantic content of the project

The aim of the thesis entitled " Social Project " is to develop a series of posters social focus on the problem of reading classical literature in general, and knowledge of Belarusian classics - in particular.

In developing the project , the author moved away from the usual means of access to the viewer . In the papers , it was decided not to use slogans that describe the essence of the problem and imposing a solution, as well as the images that cause strong emotions (anger , shock , joy , etc.) - these methods are often used in social advertising . On the contrary , posters designed in a minimalist style, it can clearly be seen the main image, and the role of the block font in posters carry logos . Such a solution will surprise the audience , draw his attention to the posters , and the unusual nature of what they depict , have thoughts about the problem.

The main idea of the author at work on the project was to change the image of Belarusian classics in the public eye. In the minds of young people such names as Yakub Kolas , Yanka Kupala, Kondrat Nettles , Zoska Veras and Jan Barschevsky , associate with a school desk , a lesson of literature and old books with yellowed pages , which they took to the library to prepare for the lesson. Few young people are interested in Belarusian literature after graduation. They are much more interested in other , modern heroes , fashionable and "cool" , popular among people from their circle of communication. The idea of the author was just something that can be shown to young people , and not only for them, that the Belarusian classics - is more than dusty books, they can be stylish and trendy , if give them a new image, taken as a brand identity .

When you create the right image of the author have been designed font logos for each of the selected them classics. Also, for each person has been created its own unique image that reflects both the name of the writer and his profession , that is, calling.

Symbolic images of letters selected according to their pseudonyms. First, it contributes to the rapid recognition of the individual, which is dedicated to the poster , and secondly, reflects the true essence of a writer , because the alias was chosen by himself , and that choice was not accidental.

Yakub Kolas (real name Konstantin Miscavige ) has chosen alias , leafing through the works of favorite writer Yakubovich - Melshin . He especially liked the poem about the ear. He decided to call themselves Jakub (short Jakubowicz ) Colas .

Yanka Kupala (real name Ivan Dominikovich Lutsevich ) was born on the feast of Midsummer , July 7, 1882 . Later , when choosing a nickname , it has played a role.

Kondrat Nettles (real name Kondrat Kondratovich Atrahovich ) chose an alias that matches the style of his writing. The image of nettles, having the property of tan , corresponds with its satirical , sharp language of the writer.

Zoska Veras (born Ludvik Antonovna Sivitskaya ) are well versed in botany , Vladimir Karatkevich even called it "our botanical god" , so the choice of a writer "natural" nickname is not surprising.

Ian Barschevsky signed his works real name.

As you can see , all the aliases and the names of candidates for the development of posters writers have something to do with nature. This is no accident. It is in the natural motives drew their inspiration from the Belarusian authors . Nature of Belarus is really famous for its beauty , as a kind of hallmark of our country.

These days, appeal to the natural motives true in virtually all types of art. This confirms the modern eco- style , which is used in clothes , and in interior design and many other fields.

Natural motifs used and the author of this thesis . When creating images and symbols for each writer , he was selected for a specific plant. Kolas represents ear, Yanka Kupala - fern ( fern flower is a symbol of celebration Midsummer ) , Kondrat way Nettle plant serves the same name , Heather has become a symbol Zoski Veras , and cow parsnip - Jan Barshchevsky . As you can see , the logic is quite simple. It just allows the viewer to quickly and correctly identify the association of the writer's picture.

Each of these plants with integrated manner pen. Feather - a symbol of literature. Thus, the synthesized image of the pen - plant immediately gives the viewer an idea of what the image is devoted to the writer, and it is the Belarus since pictures of plants specific to the Belarusian nature , and some of them even are symbols of the country.

For example , a fern - a symbol of the holiday Midsummer , which is native Belarus . Image ear is also frequently applied to the Belarusian culture and art. Even in the national emblem of the Republic of Belarus found a picture of this plant.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

 

Drumla - Praca 16

Praca 16

Описание проекта 16 на русском языке на картинке

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

Przystanek transportu publicznego

Po udziale w projekcie „Dialogi z Sąsiadami”, inspirowanym architekturą drewnianą pogranicza polsko-białoruskiego, stworzyłem projekt przystanku publicznego, który jednocześnie byłby reklamą i wezwaniem do zachowania architektury drewnianej. Reklamą jest samo jego przeznaczenie, ponieważ pierwszym, co rzuca się w oczy podczas podróżowania po mieście lub pomiędzy miejscowościami, jest przystanek, który tym samym reklamuje miasto, miejscowość czy region, nadając im niepowtarzalną atmosferę. Sposobem popularyzacji architektury drewnianej jest zaprojektowanie go bezpośrednio z drewna połączonego z metalem, plastikiem i szkłem.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Drumla - Praca 17

Praca 17

Описание проекта 17 на русском языке на картинке

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

„ŻYWY MOTYW“

Na naszych oczach giną historyczne tradycje artystyczne związane z odzieżą. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na motywy twórczości ludowej i dlatego mój projekt skierowany jest do młodych ludzi. Poszukując nieustannie nowości, designerzey i artyści szukają jej w przeszłości.

U podstaw mojego projektu legł pomysł stworzenia elementów dekoracyjnych na ubraniach i akcesoriach do nich. Podstawową inspiracją były motywy achitektury drewnianej.  Wszystkie wzory są wypełniane haftem. Młodzież jest bardziej otwarta na współczesną modę. I najważniejsze w tym momencie staje się umiejętne przekazanie swojej idei. Należy uwzględnić, że  w pierwszej kolejności ludzi przyciąga to co wyraziste i niezwykłe. Do haftu wykorzystywano specjalny rodzaj muliny – melanż, przechodzący od głębokiej do delikatnej czerwieni. Sprawiało to, że praca była jeszcze bardziej indywidualna i niezwykła. Wykorzystując nasycony kolor, starałam się przekazać ozdobność, właściwą odzieży ludowej. Gra kolorów na białej tkaninie stworzyła kolorystyczną paralelę ze strojem ludowym. Czarny kolor konturu wzoru używany był w celu wzbogacenia i wzmocnienia wyrazu głównego tonu. Chciałam pokazać, jak dobrze może wyglądać na współczesnej odzieży haft wykorzystywany w dawnych strojach ludowych i jak może dodawać elegancji neutralnym formom.

Elementy zdobienia ubrań w moim projekcie były obliczone na to, że mogą pięknie wpisać się w dowolną sytuację, w której znajduje się człowiek: dzień świąteczny, spacer po sklepach, nauka, sport, praca.

Analizując historię stroju ludowego i współczesny ubiór, można dojść do wniosku, że w dowolnym współczesnym ubiorze powinny pojawiać się rysy ludowości, tradycji, co sprawia, że jest on bardziej organiczny, samoistny, w większym stopniu rodzimy.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

 

 

Drumla - Praca 18

Praca 18

Opis projektu 18 znajduje się na zdjęciu.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 18 is on the board.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

 

 

Drumla - Praca 19

Praca 19

Opis projektu 19 znajduje się na planszach.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 19 is on the boards.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

 

Drumla - Praca 20

Praca 20

Opis projektu 20 znajduje się na planszach.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 20 is on the boards.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

 

Drumla - Praca 21

Praca 21

Opis projektu 21 znajduje się na zdjęciach.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 21 is visible on the images.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

 

 

Drumla - Praca 22

Praca 22

Opis projektu 22 w języku polskim i rosyjskim znajduje się na planszach.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Описание проекта 22 на русском языке на картинке

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

 

 

 

Drumla - Praca 23

Praca 23

Opis projektu 23 znajduje się na planszach.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 23 is on the boards.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

 

Drumla - Praca 24

Praca 24

Opis projektu 24 znajduje się na planszach.

Aby zobaczyć opis projektu wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 24 is on the boards.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

 

Drumla - Praca 25

Praca 25

Opis projektu 25 w języku polskim i rosyjskim znajduje się na planszy.

Aby zobaczyć opis projektu wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Описание проекта 25 на русском языке на картинке.

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

 

Drumla - Praca 26

Praca 26

Opis projektu 26 znajduje się na planszy.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 26 is on the board.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта

 

Drumla - Praca 27

Praca 27

Opis projektu 27 w języku polskim i rosyjskim znajduje się na planszy.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Описание проекта 27 на русском языке на картинке

Чтобы увидеть описание данной работы выберите пожалуйста миниятюру этой работы из  галереи конкурсовых работ

 

Drumla - Praca 28

Praca 28

Opis projektu 28 znajduje się na planszy.

Aby zobaczyć cały projekt wybierz z galerii prac konkursowych powyżej jego miniaturę.

Description of the project 28 is on the board.

In order to see the whole project choose the miniature of the project from the gallery at the top of the website.

выберите интересную вам миниятюру (верхняя часть сайта) , чтобы увидеть полное описание проекта