DRUMLA zorganizowała dwutygodniowy obóz dla 20 studentów-wolontariuszy z trzech krajów – z Białorusi, Niemiec oraz z Polski. Wykonali oni szereg prac dokumentacyjno-renowacyjnych, które z jednej strony miały dać materiał pozwalający na zaobserwowanie przebiegu szeregu procesów społecznych wpływających na obecny kształt lokalnej społeczności, z drugiej pomagać w upamiętnieniu i zarchiwizowaniu zanikających elementów pamięci miejscowej ludności. Działania były dodatkowo jednoznaczne z podjęciem pracy na rzecz przywrócenia lokalnej społeczności przeszłości nie funkcjonującej w codziennym życiu jej członków, a stanowiącej olbrzymią wartość Krynek. Przez włączenie do pracy na rzecz ochrony lokalnych "miejsc pamięci" przedstawicieli miejscowej ludności DRUMLA chciała zrobić coś na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w Krynkach.

Tematem przewodnim obozu w 2009 roku była kolorystyka nagrobków na cmentarzach żydowskich. Studenci po wykonaniu prac renowacyjno-porządkowych na najstarszej części kirkutu mieli zarchiwizować macewy poprzez opisanie ich wyglądu, spisanie znajdujących się na nich inskrypcji oraz przetłumaczenia ich na języka polski (przynajmniej informacja pozwalająca na identyfikację pochowanej osoby). Natomiast po warsztatach poświęconych symbolice kolorowych polichromii na macewach wolontariusze mieli zrekonstruować na części nagrobków wytarte malowidła. Trzech studentów podjęło się archiwizacji części odrestaurowanych macew. Każdy z nagrobków został sfotografowany i opisany, aby następnie inskrypcje znajdujące się na nich mogły zostać przetłumaczone na język polski.

Tym razem DRUMLI zależało również na tym, by uczestnicy obozu, oprócz wywiadów narracyjnych z najstarszymi mieszkańcami gminy (wraz z archiwizacją pamiątek i różnego rodzaju dokumentów), wykonali także badania porównawcze trzech istniejących w Krynkach cmentarzy – katolickiego, prawosławnego i żydowskiego. Celem takiego działania było zbadanie poziomu integracji społeczności przedwojennych Krynek oraz wymiany wzorów kulturowych pomiędzy poszczególnymi, zamieszkującymi je grupami etniczno-wyznaniowymi.

Równolegle z pracami na cmentarzach, studenci wzięli udział w serii spotkań i wykładów z historykami, socjologami i kulturoznawcami zajmującymi się tym regionem, a także specjalistami z zakresu konserwacji zabytków i wykonywania archiwizacji. Uczestniczyli także w warsztatach na temat kultury żydowskiej, których tematem były między innymi – symbolika synagogi w kulturze żydowskiej, zasady i znaczenie podstawowych świąt oraz zwyczajów, podstawy języka hebrajskiego.

Uzupełnieniem gromadzenia informacji na temat życia w Krynkach było spotkanie z Sokratem Janowiczem, białoruskim literatem oraz objazd studyjny po białostocczyźnie i ważnych dla jej wielokulturowego charakteru miejscach. Uczestnicy obozu odwiedzili między innymi Kruszyniany (cmentarz, degustacja tatarskich potraw), nadleśnictwo w Poczopku, Supraśl, Białystok, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego.

 

Album "Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie"

 

Dialogi z sąsiadami 3 - warsztaty designu i rękodzieła na pograniczu polsko-białoruskim. Projekt wsparła Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, Białostockie Muzeum Wsi oraz Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku.